Aká bude výška rodičovského príspevku od roku 2020?

Horúca téma – rodičovský príspevok, ktorý naberá platnosť  v  januári 2020.  Kto si prilepší o 50€ a komu sa príspevok zvýši na 370€ ? Kto a za akých podmienok je možné poberať rodičovský príspevok? Kedy zaniká?

Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V čase poberania rodičovského príspevku hovoríme (u zamestnankyne) o rodičovskej dovolenke. Príspevok je určený na finančnú pomoc o starostlivosť o dieťa a vypláca sa oprávnenej osobe. Poberanie rodičovského príspevku upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rodičovskom príspevku“).

 

Kto môže byť oprávnená osoba poberať príspevok?

  • rodič dieťaťa,
  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
  • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Podmienky v roku 2020

Nárok na poberanie rodičovského príspevku vzniká oprávnenej osobe, ak splní dve podmienky:

  • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa
  • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu (osobou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia).

Pozor, ak je v rodine viac detí do veku troch rokov, resp. šiestich rokov, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej osobe, čiže aj v rodine s napr. tromi deťmi bude vyplácaný len jeden príspevok, a to buď matke, otcovi či inej oprávnenej osobe. Platí však, že ak sa oprávnená osoba stará o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Výška rodičovského príspevku v roku 2020

Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zvyšuje suma rodičovského príspevku na sumu 370 eur mesačne za predpokladu splnenia podmienok, ktoré rovnako stanovuje novela zákona. Pre ostatné oprávnené osoby, ktoré tieto podmienky nesplnia, je od 1. januára 2020 platná suma rodičovského príspevku vo výške 270 eur mesačne.

  1. Nárok na rodičovský príspevok vo výške 370 eur mesačne:

Rodičovský príspevok vo výške 370 eur mesačne sa bude vyplácať tej oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala a ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Nie je podstatné, či oprávnená osoba pred tým pracovala alebo podnikala, čiže aj keď bolo materské poberané na základe SZČO alebo ochrannej lehoty, vzniká nárok na vyšší rodičovský príspevok.

Pre oprávnenú osobu, ktorá už pred rokom 2020 poberala rodičovský príspevok platí, že o zvýšený rodičovský príspevok v sume 370 eur od  januára 2020 nie je potrebné nijako špeciálne požiadať, ale po splnení podmienok bude tejto osobe vyplatený automaticky.

  1. Nárok na rodičovský príspevok vo výške 270 eur mesačne:

Rodičovský príspevok vo výške 270 eur mesačne sa bude vyplácať tej oprávnenej osobe, ktorá nesplní vyššie uvedené podmienky bodu 1.

Ak vznikne oprávnenej osobe nárok na rodičovský príspevok vo výške 370 eur a má dvojičky, bude dostávať sumu 462,50 eur (zvýšenie o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne). Ak bude mať nárok na príspevok len v sume 270 eur a narodia sa jej dvojičky, bude dostávať 337,50 eur.

Vyššia suma príspevku sa zavádza z dôvodu zmiernenia straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre tých rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali a platili poistné na nemocenské poistenie, resp. boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské.

Rodičovský príspevok sa vypláca vždy za celý kalendárny mesiac,  aj keď sú splnené podmienky nároku na príspevok len za časť mesiaca, resp. jeden deň mesiaca. Znamená to, že i za mesiac, v strede ktorého napríklad končí nárok na materské, je možné dostať rodičovský príspevok, pretože podmienky sú splnené aspoň za časť mesiaca.


Ako požiadať o rodičovský príspevok v roku 2020

Žiadosť o príspevok je potrebné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so zaručeným elektronickým podpisom na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta  trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu u cudzincov.

Formulár musí obsahovať údaje o oprávnenej osobe, ktorá žiada o príspevok, údaje dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok, dátum, od ktorého sa uplatňuje nárok a pod. Formulár žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na internetovej stránke. K formuláru sa ďalej prikladá aj občiansky preukaz, u cudzinca cestovný doklad a povolenie na trvalý či prechodný pobyt, rodný list dieťaťa alebo úradný preklad rodného listy z cudziny, poprípade iné doklady. Ak matka alebo otec žiadajú o rodičovský príspevok prvýkrát v roku 2020 a pred vznikom nároku na tento príspevok poberali materské,  a teda majú nárok na vyšší rodičovský príspevok v sume 370 eur, túto skutočnosť preukážu rozhodnutím o nároku na materské vydané Sociálnou poisťovňou alebo potvrdením o nároku na materské, ktoré sa prikladá k žiadosti.

Poberatelia rodičovského príspevku, ktorý oň požiadali do 31.decembra 2019 a tiež spĺňajú podmienku pre vyšší rodičovský príspevok v sume 370 eur od januára 2020, nezasielajú už dodatočne žiadne potvrdenia o nároku na materské.

O príspevok je možné požiadať aj spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

 

Kedy zaniká nárok na rodičovský príspevok?

  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch rokov, resp. šesť rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.
  • smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

 

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*